Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: Bert Smit Reklame te Stadskanaal.

2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich terzake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij dat uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer dan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden verricht.

4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen, afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van signs, waaronder mede verstaan wordt reclameproducten, decoraties, bewegwijzeringen, constructies en (of) delen daarvan, doch in ieder geval de werkzaamheden voortvloeiend uit een aan een Erkend Signmaker verstrekte opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

5 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.

6 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en (of) op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Bert Smit Reklame zijn aanvaard.

7 De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Bert Smit Reklame gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

Artikel 2: OFFERTES

1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de Bert Smit Reklame zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

2 Offertes door Bert Smit Reklame zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

3 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van Bert Smit Reklame.

 

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

1 Eerst op het moment dat Bert Smit Reklame mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.

2 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door Bert Smit Reklame van zijn mededelingen.

3 Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door Bert Smit Reklame verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied in overeenstemming met de inhoud van de opdracht.

4 Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5 Bert Smit Reklame behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

6 Bert Smit Reklame zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien en voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING

1 Bert Smit Reklame heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van Bert Smit Reklame zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van wat ter zake van de uitvoering van de opdracht al verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (delen van) zijn vermogen verliest, tenzij ten behoeve van Bert Smit Reklame naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt verstrekt voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

2 De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat Bert Smit Reklame met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor Bert Smit Reklame ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die Bert Smit Reklame al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten.

 

Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO

1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die Bert Smit Reklame nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van Bert Smit Reklame

2 De opdrachtgever dient van aan Bert Smit Reklame ter beschikking te stellen kopij, tekeningen, ontwerpen, fotografische opname of andere informatiedragers, een kopie en zomogelijk een origineel te behouden.

3 Bert Smit Reklame heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft Bert Smit Reklame, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht terug te geven.

5 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.

6 Bert Smit Reklame is verplicht zorg te (doen) dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige zaken en (of) gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt Bert Smit Reklame geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.

7 Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van de bij Bert Smit Reklame of derden opgeslagen zaken en (of) gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens bij door hem aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van Bert Smit Reklame

8 De opdrachtgever vrijwaart Bert Smit Reklame van alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en (of) gegevens.

 

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

1 Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig in overeenstemming met de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Bert Smit Reklame uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig in overeenstemming met de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheid)verzekering van Bert Smit Reklame voor de schade wordt uitgekeerd.

2 Bert Smit Reklame heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

3 De opdrachtgever zal zijn recht om Bert Smit Reklame voor de in lid 1 bedoelde schade aansprakelijk te stellen verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.

4 Aansprakelijkheid van Bert Smit Reklame voor schade aan en door motorrijtuigen en andere zaken van de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover Bert Smit Reklame hiervoor verzekerd is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheid)verzekering van Bert Smit Reklame voor de schade wordt uitgekeerd. Opdrachtgever vrijwaart Bert Smit Reklame voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de regeling in dit artikel.

5 Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van zaken en(of) gegevens tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, Bert Smit Reklame of derden, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bert Smit Reklame. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het (mobiele) telefoonnet, en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

6 Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.

7 Indien de opdrachtgever de door Bert Smit Reklame te leveren zaken en (of) gegevens niet binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het terzake van die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

8 De opdrachtgever vrijwaart Bert Smit Reklame tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.

9 De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan Bert Smit Reklame, tenzij Bert Smit Reklame hiermede schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) is akkoord gegaan.

 

Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

1 Bert Smit Reklame zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

2 Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat terzake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart Bert Smit Reklame voor alle aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat Bert Smit Reklame aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan.

3 Bert Smit Reklame bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en ander in de ruimste zin van het woord. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er tegenover Bert Smit Reklame voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. Bert Smit Reklame mag erop vertrouwen dat de opdrachtgever zich nauwgezet van zijn onderzoeksplicht terzake heeft gekweten, evenals van de daarmee verbonden mededelingsplichten van de opdrachtgever. Bert Smit Reklame heeft terzake geen onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke overeenkomst (waaronder begrepen tot stand gekomen per e-mail) anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

4 Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeks- en mededelingsplicht, en Bert Smit Reklame niet. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen Bert Smit Reklame en de opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal anderhalf maal de hoogte van de stellage vanaf de openbare weg wordt geplaatst. De opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien Bert Smit Reklame dat nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de opdrachtgever dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. Indien Bert Smit Reklame op verzoek van de opdrachtgever de opdracht uitvoert met behulp en (of) met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt dat geheel voor risico van de opdrachtgever. Voornamelijk, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde en (of) bewerkte zaken.

5 De opdrachtgever is gehouden Bert Smit Reklame op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking en (of) bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

6 Bert Smit Reklame heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

7 Bert Smit Reklame heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.

8 Indien Bert Smit Reklame bij de uitvoering van de opdracht werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Bert Smit Reklame het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen Bert Smit Reklame en de opdrachtgever.

 

Artikel 8: OVERMACHT

1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen, tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabrikaten of gegevens door derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de onderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat Bert Smit Reklame redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2 Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van Bert Smit Reklame door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft Bert Smit Reklame het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

3 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoelt in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor Bert Smit Reklame een verplichting tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 9: ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN

1 De opdrachtgever is gehouden de door Bert Smit Reklame aan hem ter controle ter beschikking gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan Bert Smit Reklame te doen toekomen.

2 Goedkeuring zijdens de opdrachtgever geldt als erkenning dat Bert Smit Reklame de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht heeft uitgevoerd.

3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.

4 Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.

1 De opdrachtgever garandeert Bert Smit Reklame dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectueeleigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch inbreuk op enig ander recht. De opdrachtgever vrijwaart Bert Smit Reklame zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden terzake geldend kunnen maken evenals voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan.

2 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van Bert Smit Reklame tot stand te zijn gekomen. Bert Smit Reklame is daarom uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectueeleigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, evenals op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Alle intellectueeleigendomsrechten op van Bert Smit Reklame afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan Bert Smit Reklame (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

3 De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectueeleigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan Bert Smit Reklame.

4 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan Bert Smit Reklame een direct opeisbare boete van € 2.000,= per overtreding en € 250,= per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de Bert Smit Reklame op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor Bert Smit Reklame daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN

1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent Bert Smit Reklame geen kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van Bert Smit Reklame en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.

2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door Bert Smit Reklame verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waar onder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen, berekent volgens de gebruikelijke tarieven van Bert Smit Reklame. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.

3 Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4 De door Bert Smit Reklame gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de te verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.

5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of mindergeleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.

6 Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Bert Smit Reklame gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, echter met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.

8 Indien Bert Smit Reklame de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft Bert Smit Reklame recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 

Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN ETC.

1 Alle door Bert Smit Reklame in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan Bert Smit Reklame, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

2 Bert Smit Reklame is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

3 Bert Smit Reklame is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, evenals resten, zoals snij afval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Bert Smit Reklame en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Bert Smit Reklame zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat Bert Smit Reklame instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar Bert Smit Reklame zijn bedrijf uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres, dan wel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe server, dan wel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) Bert Smit Reklame.

2 Een door Bert Smit Reklame opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Bert Smit Reklame is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3 De gebondenheid van Bert Smit Reklame aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud Bert Smit Reklame in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Bert Smit Reklame, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de Bert Smit Reklame mogelijk te maken.

5 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid gestelde, vervalt voor Bert Smit Reklame de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8 en 18.

 

Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN

1 De opdrachtgever is verplicht na de aflevering van de diensten en (of) zaken en (of) gegevens grondig na te gaan of de prestatie van Bert Smit Reklame deugdelijk en in overeenstemming met de opdracht is.

2 De prestatie van Bert Smit Reklame geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en in overeenstemming met de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.

3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.

4 Afwijkingen van geringe betekenis - daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave - van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 15: RECLAME

1 De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de door Bert Smit Reklame verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan Bert Smit Reklame mede te delen.

2 Indien de opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient hij binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan Bert Smit Reklame mede te delen, en daarbij naar genoegen van Bert Smit Reklame gemotiveerd aan te geven waardoor hij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of had hoeven ontdekken.

3 In de gevallen genoemd in lid 2 en lid 3 van artikel 14 komt aan de opdrachtgever nimmer enig recht van reclame toe.

4 Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.

5 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Bert Smit Reklame de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkige of beschadigde gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

 

Artikel 16: GARANTIE

1 Van iedere garantie op door Bert Smit Reklame geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten:

 

Normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of aan de andere kant, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. Bert Smit Reklame garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan Bert Smit Reklame zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

2 De garantie voor door Bert Smit Reklame geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan Bert Smit Reklame verleende garantie.

3 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en Bert Smit Reklame schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.

 

Artikel 17: BETALING

1 Bert Smit Reklame bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat Bert Smit Reklame vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende.

 

Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum, in euro's, ten name van Bert Smit Reklame of door middel van overboeking ten gunste van een door Bert Smit Reklame aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. De betaling dient echter contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschorting of inhouding van een gedeelte van het verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan.

2 Bert Smit Reklame is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen, (druk)proeven en films.

3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die Bert Smit Reklame op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en is de (zakelijke) opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de datum van de complete voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die Bert Smit Reklame heeft.

4 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, mag Bert Smit Reklame met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.

5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van Bert Smit Reklame op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,= exclusief omzetbelasting.

6 Betalingen aan Bert Smit Reklame strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).

7 De in het lid 3 en lid 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

8 Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden terzake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

1 Bert Smit Reklame is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, evenals die zaken die door Bert Smit Reklame zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Bert Smit Reklame heeft voldaan.

2 Het volledige eigendomsrecht op door Bert Smit Reklame aan de opdrachtgever afgeleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij Bert Smit Reklame, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Bert Smit Reklame die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken verrichten. Op of aan (onroerende) zaken aangebrachte constructies worden door partijen als roerende, niet nagetrokken zaken aangemerkt, zodat het eigendomsvoorbehoud blijft gelden.

3 De opdrachtgever verleent Bert Smit Reklame pandrecht op alle zaken en gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van Bert Smit Reklame zijn gebracht, dat tot meerdere zekerheid van al wat de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan Bert Smit Reklame verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

 

Artikel 19: VARIA

1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd.

2 Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.

3 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Rechtbank Midden-Nederland tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.